สวนหิน

      สวนหิน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ หินอัคนี หินตะกอน และ หินแปร

      1. หินอัคนี (Igneous Rock)
            หินอัคนี เกิดจากการแข็งของหินหลอมเหลวหรือหินเหนืด (magma) ภายในเปลือกโลก เรียก หินอัคนีพุ แต่ถ้าแข็งตัวภายในชั้นเปลือกโลก เรียกหินอัคนีระดับลึกหรือหินอัคนีแทรกซอน
      2. หินตะกอน (Sedimentary Rock)
            หินตะกอน เป็นหินที่ประกอบด้วยตะกอนชนิดต่างๆจับตัวกันหรือเชื่อมต่อกันแน่นแข็งเป็นหิน หินชนิดนี้เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดบนผิวโลก หินชนิดนี้แบ่งเป็น 3 พวก คือ หินตะกอนเม็ด หินตะกอนผลึก และหินตะกอนอินทรีย์
      3. หินแปร (Metamorphic Rock)
            หินแปร เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินเดิม โดยผลของความร้อน ความกดดันและปฏิกิริยาเคมีทำให้หินเดิมมีการเปลี่ยนแปลงแร่ประกอบหินหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในหิน โดยหินเดิมจะไม่เกิดการหลอมเหลวไป แบ่งเป็น 2 พวก คือ แร่มีการเรียงตัวและแร่ไม่มีการเรียงตัว